วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิด ยูเอชที ของโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดยูเอชที ของโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
วัสดุสำนักงาน
25  พ.ค. 2561
จ้างวาวท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายหลังโรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายหลังโรงเรียนบ้านนาเกิดผล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง