วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2562
จ้างปรับพื้นที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบต. (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อกระถางต้นไม้พร้อมอิฐรองกระถาง ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อต้นไม้และวัสดุผสมดินปลูกตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านนายวิน แก้วสนั่น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อพัสดุใช้ในงานกิจกรรมวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง