วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนเฟรมฝาฝืด พร้อมสปริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
อาหารเสริม (นม)
4  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ 1236 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง