วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสายวังหีบซอย 2 ถนน อบจ.คลองขี่เปล - คลองจัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างหนังสือคู่มือการฝึกอบรม โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อถังขยะล้อเลื่อน 120 ลิตร + ฝามีช่องทิ้งสีแดงพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ
1  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง