วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
ซื้อหมึกเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายวังหีบ ซอย 2 - ถนน อบจ.คลองขี่เปล - คลองจัง หมู่ที่ 1 บ้ายนทุ่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวังกุ้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหงสื อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสายวังหีบซอย 2 ถนน อบจ.คลองขี่เปล - คลองจัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างหนังสือคู่มือการฝึกอบรม โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง