วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2561
จ้างเปลี่ยนแม่พิมพ์ภาพเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
จ้างจัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าพร้อมติดตั้ง เต็นท์ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2561
จ้างขุดลอกคลองหนองเภาพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังเหล็ก ทรงแชมเปญ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านลำประเหนือ - ลำประใต้ ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองนูดจดเขตตำบลนาโพธิ์ถึงเขตตำบลควนกรด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-7969 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2561
ซื้อซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง