วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2561
จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
วัสดุสำนักงาน
25  พ.ค. 2561
จ้างวาวท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายหลังโรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายหลังโรงเรียนบ้านนาเกิดผล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ศพด.บ้านนาป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง