วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้รณรงค์ในเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายควนไม้แดง - บ้านโน๊ะ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2561
จ้างเช่าเหมาพร้อมติดตั้งเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายไฮโดรลิก 6 ล้อ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
จ้างเปลี่ยนแม่พิมพ์ภาพเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
จ้างจัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าพร้อมติดตั้ง เต็นท์ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง