วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2561
อาหารเสริม (นม)
21  มิ.ย. 2561
จ้างติดตั้งที่รับน้ำพร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิด ยูเอชที ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดยูเอชที ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิด ยูเอชที ของโรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดยูเอชที ของโรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิด ยูเอชที ของโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิด ยูเอชที ของโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดยูเอชที ของโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง