วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2561
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง