วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองนูดจดเขตตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหม้าย - นบเพิง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศณีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงประชุม ม.9 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวรรณา รัตนกระจ่าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำแผนที่แม่บทและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์ Toner HP Original CE๒๘๕A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งหม้าย -นบเพิง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อปุ๋ยหมักสำหรับปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง