วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อเครื่อง Printer Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง