วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-7969 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2561
ซื้อซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2561
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง