องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 11 ม.ค. 2562 ]139
102 ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 9 ม.ค. 2562 ]129
103 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 8 ม.ค. 2562 ]139
104 รายงานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ และวันพ่อแห่งชาติ [ 6 ธ.ค. 2561 ]128
105 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 6 ธ.ค. 2561 ]126
106 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติอบต.หนองหงส์ [ 13 พ.ย. 2561 ]125
107 ประกาศ การตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบ ITAS [ 9 พ.ย. 2561 ]132
108 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 1 พ.ย. 2561 ]127
109 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2561 ]126
110 รายงานการร่วมงานวันปิยมหาราช [ 26 ต.ค. 2561 ]140
111 ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]131
112 รายงานกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในงันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ [ 16 ต.ค. 2561 ]123
113 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]127
114 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ปี 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]126
115 ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 3 ก.ค. 2561 ]138
116 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 12 มิ.ย. 2561 ]146
117 ประกาศเผยแพร่ประกาศเจตจำนงฯ ผู้บริหารอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]121
118 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด [ 30 มี.ค. 2561 ]123
119 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ปรับปรุง) [ 28 มี.ค. 2561 ]125
120 ประกาศ อบต.หนองหงส์ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 29 ธ.ค. 2560 ]147
121 ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 18 ธ.ค. 2560 ]128
122 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษี [ 1 ธ.ค. 2560 ]131
123 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]125
124 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 [ 29 ก.ย. 2560 ]131
125 ประกาศ อบต.หนองหงส์ เรื่องการแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสการบริหารราชการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 3 ก.ค. 2560 ]124
126 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 29 พ.ค. 2560 ]117
127 ประกาศ เรื่อง ผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 พ.ค. 2560 ]128
128 ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ระยะ 4 ปี)พ.ศ.2561- 2564 [ 22 พ.ค. 2560 ]130
129 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารละสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560 [ 29 มี.ค. 2560 ]129
130 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ. 2560 [ 29 มี.ค. 2560 ]127
131 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560 และเรื่องตลาด พ.ศ. 2560 [ 28 มี.ค. 2560 ]161
132 ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]129
133 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี [ 6 ธ.ค. 2559 ]127
134 ประชาสัมพันธ์ งดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 [ 14 ต.ค. 2559 ]160
135 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 [ 19 ก.ย. 2559 ]132
136 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน [ 6 ก.ย. 2559 ]130
137 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.ย. 2559 ]132
138 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณี [ 1 ก.ค. 2559 ]133
139 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี [ 7 มิ.ย. 2559 ]121
140 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การศึกษา [ 6 มิ.ย. 2559 ]123
141 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2559 ]130
142 ประชาสัมพันธ์วันวิสาขบูชา [ 12 พ.ค. 2559 ]144
143 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลด้านศาสนาท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2559 ]136
144 รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ปี 2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 [ 26 ก.พ. 2559 ]130
145 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน [ 17 ก.พ. 2559 ]122
146 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 -2560)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 14 ม.ค. 2559 ]129
147 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 [ 1 ม.ค. 2559 ]130
148 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 2 ธ.ค. 2558 ]132
149 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี [ 1 ธ.ค. 2558 ]127
150 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ [ 1 ธ.ค. 2558 ]130
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8