องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 415 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องการจัดทำประชาพิจารณ์การแสดงความคิดเห็นการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองหงส์(แห่งใหม่) และการจัดทำประชาพิจารณ์ในการกู้เงินจากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.หนองหงส์ [ 11 มิ.ย. 2567 ]4
2 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.หนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 11 มิ.ย. 2567 ]3
3 ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (2) [ 29 เม.ย. 2567 ]9
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหงส์ (พนง.ขับรถยนต์) [ 10 เม.ย. 2567 ]22
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหงส์ (พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ) [ 10 เม.ย. 2567 ]13
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา [ 2 เม.ย. 2567 ]10
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง [ 12 มี.ค. 2567 ]44
8 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 (แนบแบบฟอร์ม ภ.ป.1) [ 11 มี.ค. 2567 ]18
9 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]2
10 ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.หนองหงส์ พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]14
11 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ " [ 7 ก.พ. 2567 ]55
12 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารธนาคารขยะ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]236
13 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เทศบาลตำบลกะปาง [ 1 ก.พ. 2567 ]58
14 สรุปสาระสำคัญของวิธีการยื่นคำร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนต่อวุฒิสภา [ 31 ม.ค. 2567 ]13
15 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหงส์ [ 30 ม.ค. 2567 ]38
16 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถภาพเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2567 ]16
17 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]13
18 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]7
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2567 ]39
20 ประกาศนโยบาย สุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด 2567 งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดฯ [ 5 ม.ค. 2567 ]13
21 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหงส์ สมัยวิสามํญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]2
22 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]3
23 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]2
24 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]2
25 รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]2
26 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2566) [ 21 พ.ย. 2566 ]6
27 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]4
28 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 25 ต.ค. 2566 ]59
29 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]38
30 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]45
31 รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส [ 25 ต.ค. 2566 ]8
32 ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]6
33 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]2
34 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]2
35 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]0
36 นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]1
37 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]1
38 ประกาศอำเภอทุ่งสง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]0
39 ประกาศอำเภอทุ่งสง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]1
40 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]1
41 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]1
42 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]1
43 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]1
44 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]1
45 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]1
46 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง [EPO-Printing] [ 7 ก.ค. 2566 ]47
47 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหงส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]1
48 ประชาสัมพันธ์ เตรียมรับมือสังคมสูงวัยอย่างไรดี [ 28 มิ.ย. 2566 ]43
49 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]1
50 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9