องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานโครงการแปลงนาสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย ปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]71
62 ประกาศสภาฯ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]34
63 ประกาศฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]74
64 ประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]65
65 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 1 ม.ค. 2564 ]65
66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 29 ธ.ค. 2563 ]66
67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 29 ธ.ค. 2563 ]68
68 รายงานผลการติดตามฯ ประจำปี2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]63
69 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 23 ธ.ค. 2563 ]60
70 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 23 ธ.ค. 2563 ]63
71 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 23 ธ.ค. 2563 ]64
72 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรุู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 [ 23 ธ.ค. 2563 ]64
73 รายงานผลการจัดทำโครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]61
74 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 (เริ่ม 1 มกราคม 2564)จัดเก็บรายได้ [ 18 ธ.ค. 2563 ]56
75 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 17 ธ.ค. 2563 ]63
76 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 17 ธ.ค. 2563 ]64
77 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 17 ธ.ค. 2563 ]59
78 คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด อบต.หนองหงส์ ประจำปี 63 [ 14 ธ.ค. 2563 ]66
79 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 37/2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]72
80 ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2563 ]60
81 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองหงส์ [ 18 พ.ย. 2563 ]69
82 คู่มือและหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยฯ [ 16 พ.ย. 2563 ]72
83 กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร [ 30 ต.ค. 2563 ]57
84 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]60
85 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ต.ค. 2563 ]62
86 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]69
87 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]66
88 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 1 ต.ค. 2563 ]58
89 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล (แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน) [ 1 ต.ค. 2563 ]62
90 คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก [ 24 ก.ย. 2563 ]69
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11