องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big cleanning day [ 30 ก.ย. 2565 ]24
22 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]29
23 กิจกรรม แจกจ่ายพันธุ์ปลานิลของพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]35
24 รายงานสรุปผลและการเบิกจ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพ่ระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 16 ก.ย. 2565 ]29
25 ประกาศใช้ระเบียบสภาอบต.หนองหงส์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]48
26 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ขยาย) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]26
27 รายงานนผลออกหน่วยบริการควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก) [ 22 ส.ค. 2565 ]26
28 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (15 กันยายน2565)ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]82
29 ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติ เรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]43
30 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]29
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 2 ส.ค. 2565 ]111
32 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]82
33 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]18
34 ประชาสัมพันธ์เตรียมตัวดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ในวันที่ฝุ่น PM2.5 กลับมา [ 6 มิ.ย. 2565 ]49
35 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของอบต.หนองหงส์ [ 2 มิ.ย. 2565 ]209
36 รณรงค์ให้เด็กและผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 มิ.ย. 2565 ]51
37 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 พ.ค. 2565 ]148
38 การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 20 พ.ค. 2565 ]13
39 รายงานการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 19 พ.ค. 2565 ]33
40 ประกาศมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 9 พ.ค. 2565 ]49
41 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 พ.ค. 2565 ]167
42 แผนพับโรคพิษสุนัขบ้า [ 18 เม.ย. 2565 ]13
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องการรณรงค์มาตรการลดการใช้พลังงานของอบต.หนองหงส์ [ 1 เม.ย. 2565 ]13
44 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 1 เม.ย. 2565 ]13
45 ประกาศรับฟังความคิดเห็นการตราข้อบัญญัติอบต.หนองหงส์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... [ 14 มี.ค. 2565 ]150
46 กิจกรรรมเกี่ยวข้าวโครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]171
47 โครงการแปลงนาสาธิต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]70
48 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]63
49 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการลดเลี่ยงฝุ่น PM2.5 [ 4 ก.พ. 2565 ]38
50 ประชาสัมพันธ์วิธีรับมือ-ป้องกัน ไฟป่า-หมอกควัน [ 3 ก.พ. 2565 ]38
51 จัดเก็บรายได้ (ภาษีป้าย)ประกาศ [ 24 ม.ค. 2565 ]59
52 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 /2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]53
53 ขั้นตอนและอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ภาษีป้าย ปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]73
54 ประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 [ 17 ม.ค. 2565 ]72
55 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]33
56 ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะและการจัดการขยะด้วย 3 R [ 7 ม.ค. 2565 ]15
57 ประกาศ ภดส.1 (2565) [ 29 ธ.ค. 2564 ]27
58 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฏหมายที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 (กรมธนารักษ์) [ 27 ธ.ค. 2564 ]91
59 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวนหน่วยงาน เอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ [ 27 ธ.ค. 2564 ]97
60 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ธ.ค. 2564 ]15
61 ประกาศเรื่องกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัดสถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ [ 12 ต.ค. 2564 ]96
62 ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs [ 11 ต.ค. 2564 ]65
63 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.หนองหงส์และนายกอบต.หนองหงส์ [ 6 ต.ค. 2564 ]166
64 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.หนองหงส์และสมาชิกสภาอบต.หนองหงส์ [ 6 ต.ค. 2564 ]179
65 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต [ 4 ต.ค. 2564 ]135
66 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ต.ค. 2564 ]135
67 ประกาศยกเลิกสำเนาเอกสารของงานคู่มือประชาชน [ 17 ก.ย. 2564 ]138
68 ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]60
69 บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)(หนังสือที่ กค0318.21/1194 ลว 8 กค 64) [ 30 ก.ค. 2564 ]194
70 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) [ 30 ก.ค. 2564 ]167
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8