องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 293 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 37/2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]115
22 ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2563 ]97
23 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองหงส์ [ 18 พ.ย. 2563 ]113
24 คู่มือและหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยฯ [ 16 พ.ย. 2563 ]110
25 กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร [ 30 ต.ค. 2563 ]94
26 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]92
27 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ต.ค. 2563 ]99
28 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]114
29 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]104
30 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 1 ต.ค. 2563 ]94
31 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล (แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน) [ 1 ต.ค. 2563 ]95
32 คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก [ 24 ก.ย. 2563 ]114
33 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 36/2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]117
34 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 2 ก.ย. 2563 ]98
35 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 35/2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]111
36 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาขนในชุมชน (กิจกรรมแปลงนาสาธิต ข้าวปลอดภัย) [ 1 ก.ย. 2563 ]85
37 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน ( กิจกรรมหว่านกล้าและปักดำ ) [ 1 ก.ย. 2563 ]95
38 จดหมายข่าว (จัดเก็บรายได้) ฉบับที่ 1/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]123
39 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับหลักเกรณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]118
40 ประชาสัมพันธ์ การประการใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]118
41 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ส.ค. 2563 ]107
42 ประกาศ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]97
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]95
44 กิจกรรมจิตอาสาเอามือสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]106
45 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ก.ค. 2563 ]112
46 ประกาศ(งานกิจการสภา) เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 29 มิ.ย. 2563 ]95
47 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]94
48 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิงปลูกสร้าง (ธนารักษ์) [ 12 มิ.ย. 2563 ]99
49 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ธนารักษ์)นส.3 นส.3ก [ 12 มิ.ย. 2563 ]97
50 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ [ 12 มิ.ย. 2563 ]102
51 ภ.ด.ส 1 (ที่ดินว่างเปล่า) [ 12 มิ.ย. 2563 ]95
52 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 มิ.ย. 2563 ]100
53 รายงานตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด-19) [ 8 มิ.ย. 2563 ]7
54 ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิค – 19 ) [ 8 มิ.ย. 2563 ]94
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ การตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบ ITAS ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]96
56 กิจกรรมแปลงนาสาธิต ภายใต้โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]94
57 ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) [ 29 พ.ค. 2563 ]89
58 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) [ 29 พ.ค. 2563 ]99
59 ประกาศใช้ข้อบัญญัติคประกาศใช้ ข้อบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 และควบคุมสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2563 - 1 [ 27 พ.ค. 2563 ]93
60 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรือง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 (PDF) - 2 [ 27 พ.ค. 2563 ]104
61 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรือง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราบต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 (PDF) - 3 [ 27 พ.ค. 2563 ]100
62 รายงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]101
63 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 8 พ.ค. 2563 ]106
64 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการระดับตำบล [ 29 เม.ย. 2563 ]96
65 ประกาศประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นการตราร่างข้อบัญญัติควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]94
66 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 เม.ย. 2563 ]100
67 ประกาศ อบต.หนองหงส์ เรื่องการรับชำระค่าขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปา ค่าภาษีป้าย ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 [ 9 เม.ย. 2563 ]112
68 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของอบต. [ 31 มี.ค. 2563 ]100
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]102
70 คำสั่งแต่งตั้งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 29 มี.ค. 2563 ]96
 
|1หน้า 2|3|4|5|6