องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


ประกาศยกเลิกสำเนาเอกสารของงานคู่มือประชาชน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

************************************

             เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ และเพื่อความรวดเร็ว ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 21/2560 ข้อที่ 17 กำหนดว่า “…ในกรณีที่ผู้มีอำนาจดังกล่าวประสงค์ได้สำเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง .ให้ผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวเอง…”

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

 

         นายหัตถชัย เมืองจีน

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์    เอกสารประกอบ

ประกาศยกเลิกสำเนาเอกสารของงานคู่มือประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ