องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติอบต.


ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

                                                        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ยกเลิกข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 และข้อบัญญัติ เรื่อง  ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมกฎหมายด้านการสาธารณสุขจำนวนมาก เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานที่จำหน่ายอาหาร ทั้งสิ้น จึงเห็นสมควร ดำเนินการตราข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 และข้อบัญญัติ เรื่อง  ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562 เพื่อใช้บังคับแทน ทั้งนี้ ได้พิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในการออกและต่อใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกด้วย

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยผ่านความเห็นชอบในการประชุม สมัยสามัญสมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ และนายอำเภอทุ่งสงได้พิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังกล่าวต่อไป

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

 

                                                               -หัตถชัย เมืองจีน-

                                                                   (นายหัตถชัย   เมืองจีน)

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

     เอกสารประกอบ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ