องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
กฎหมายสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 14 ม.ค. 2564 ]91
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ.2561 [ 14 ม.ค. 2564 ]95
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 14 ม.ค. 2564 ]93
4 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติอบต.ตามกพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 14 ม.ค. 2564 ]101
5 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหลักฐานรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2562 [ 14 ม.ค. 2564 ]93
6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561 [ 14 ม.ค. 2564 ]90
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561 [ 14 ม.ค. 2564 ]91
8 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติอบต.ตามกพรบ.การสาธาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 14 ม.ค. 2564 ]88
9 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพ.ร.บ.สธ.และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 ม.ค. 2564 ]94
10 ตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข-การเปรียบเทียบปรับ [ 14 ม.ค. 2564 ]90
11 กฏกระทรวงกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2560 [ 14 ม.ค. 2564 ]92
12 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 [ 14 ม.ค. 2564 ]90
13 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]101
14 กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]99
15 แนวทางการปฏิบัติตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 14 ม.ค. 2564 ]93
16 คู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร [ 14 ม.ค. 2564 ]98
17 คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพรบ.การสาธารณสุข [ 14 ม.ค. 2564 ]92
18 ตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข-การเปรียบเทียบปรับ [ 14 ม.ค. 2564 ]96
19 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพ.ร.บ.สธ.และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 ม.ค. 2564 ]103