องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 4 เม.ย. 2565 ]137
2 ประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 4 เม.ย. 2565 ]128
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]122
4 มาตรการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.หนองหงส์ ปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]125
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.หนองหงส์ ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]133
6 ประกาศเพิ่มช่องทาง E-Service เกี่ยวกับการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลออนไลน์ (ดูดส้วม) [ 31 มี.ค. 2564 ]139
7 ประกาศเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาขอรับบริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานลงในเว็ปไซด์ของหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2564 ]129
8 แผนผังกำหนดขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาการดำเนินการในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2564 ]128
9 ประกาศประชาสัมพันธ์งานแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2564 ]123
10 มาตรการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]124
11 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]128
12 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]118
13 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]124
14 รายงานผลมาตรการซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานและชี้แจงการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]130
15 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]125