องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.หนองหงส์ ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]112
2 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 31 มี.ค. 2564 ]83
3 ประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 31 มี.ค. 2564 ]84
4 ประกาศเพิ่มช่องทาง E-Service เกี่ยวกับการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลออนไลน์ (ดูดส้วม) [ 31 มี.ค. 2564 ]80
5 ประกาศเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาขอรับบริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานลงในเว็ปไซด์ของหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2564 ]76
6 แผนผังกำหนดขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาการดำเนินการในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2564 ]80
7 ประกาศประชาสัมพันธ์งานแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2564 ]88
8 มาตรการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]101
9 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]113
10 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]59
11 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]60
12 รายงานผลมาตรการซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานและชี้แจงการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]138
13 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]130