องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ส่วนที่  4   ข้อมูลพื้นฐาน  ด้านสังคม

จำนวนครัวเรือนและประชากร

                      .  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    3,686  ครัวเรือน

                      .  จำนวนประชากรทั้งหมด  10,275    คน  เป็นชาย  5,092  คน  เป็นหญิง  5,183  คน 

                            ความหนาแน่นเฉลี่ย  177.18  คนต่อตารางกิโลเมตร

ตารางจำแนกจำนวนประชากร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

ประชากรรวม

ชาย

หญิง

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

บ้านทุ่งน้อย

บ้านจอด

บ้านทางข้าม

บ้านนาป่า

บ้านนาเกิดผล

บ้านเหนือ

บ้านนาไม้ดัก

บ้านควนไม้แดง

บ้านแสว

บ้านโน๊ะ

บ้านนาโต๊ะแถม

บ้านนาใหญ่

บ้านหนองนูด

บ้านยวนไม้ขาว

145

316

169

309

200

513

524

602

200

139

128

110

169

160

531

459

654

1,002

692

813

1,016

1,565

566

635

546

417

680

699

261

220

326

489

351

388

500

807

276

323

270

205

335

341

270

239

328

513

341

425

516

758

290

312

276

212

345

358

 

รวม

3,684

10,275

5,092

5,183

 

ที่มาของข้อมูล  :    สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ข้อมูล  ณ เดือน  พฤษภาคม  2555

การจัดการด้านการศึกษา

 

                      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีสถานศึกษา  ดังนี้

                      -    โรงเรียนประถมศึกษา   3  แห่ง  (สังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ) ประกอบด้วย

1.  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ

2.  โรงเรียนบ้านคลองขุด

3.  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล

-       โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง  (สังกัดกรมสามัญศึกษา)

1.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล

-       โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แห่ง  (สังกัดกรมพลศึกษา)

1.  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

-       โรงเรียนอาชีวศึกษา    1 แห่ง

1.  โรงเรียนเทคนิคทุ่งสง

-       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3 แห่ง

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า

-       ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  2 แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา

                      วัด/สำนักสงฆ์         2  แห่ง  ได้แก่

-   วัดคงคาเจริญ

-   สำนักสงฆ์ควนไม้แดง

วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญ

-   งานสงกรานต์                                                                            -  งานฉลองเจดีย์ทราย (หมู่ที่ 2)

-   งานเทศกาลเดือนสิบ                                                                -  งานบวชชีพราหมณ์ (หมู่ที่ 8)

-   งานลอยกระทง

-   งานประจำปี (กระดังงาลนไฟ ม.5 บ้านนาเกิด)

-   งานชักพระประจำปี

-   งานวันกตัญญู

การสาธารณสุข

                      -  โรงพยาบาลทุ่งสง     จำนวน  1  แห่ง   ขนาด  200  เตียง

                      -  สถานีกาชาดสิรินธร จำนวน  1  แห่ง

                      -  สถานีอนามัย    จำนวน  2 แห่ง    ได้แก่   

                         1.  สถานีอนามัยบ้านทางข้าม ม.3 

                         2.  สถานีอนามัยหนองหงส์  หมู่ที่ 6

                      -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                      -  สถานีตำรวจทางหลวง   1  แห่ง                              -  ด่านกักกันสัตว์                 1   แห่ง

                      -  ป้อมตรวจการตำรวจ      1  แห่ง                               -  สถานีทดสอบน้ำหนัก    1   แห่ง