องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

        ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่
ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ

        จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
        บำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
        จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
        ส่งเสริมการศึกษา
        บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
        ให้มีและบำรุงการท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
        ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
        ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรี
        คุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        จัดให้มีอาคารที่ทำการและเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน