องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
โครงสร้างองค์กรของกองคลัง

รับผิดชอบงานด้าน

            1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                        - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน

                        - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

                        - งานเก็บรักษาเงิน

                        - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี

                        - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเงิน

                        - งานการบัญชี

                        - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน

                        - งานงบการเงินและงบทดลอง

                        - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี

                        - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของสวนราชการและบัญชีรายได"แผนดิน

                        - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

            2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                        - งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเช่าและรายได"อื่น ๆ

                        - งานพัฒนาปรับปรุงรายได" งานควบคุมกิจการค้าและคาประกัน

                        - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

                        - งานออกหมายเรียกและหนังสือพบกิจการค้า

                        - งานตรวจสอบและประเมินภาษี

                        - งานการนำส่งเงินรายได้

                        - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                        - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

                        - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)

                        - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ

                        - งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

                        - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

พนักงานส่วนตำบล กองคลัง มีบุคลากรทั้งสิ้น ประกอบด้วย

                         1. นางมณีรัตน์  อินทนู                    ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)

                         2. นางทิพย์วรรณ  บรรจงช่วย           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

                         3. นางพัชรินทร์  รักกิจ                    จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

                         4. นางเสาวนีย์  ธรรมสุวรรณ             นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

                         5. นางจาฤดี  ศรีปานรอด                 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

                         6. นางจิราภรณ์  กุญชรินทร์              จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

                         7. นางสาววิไลวรรณ  ปราบไกรสีห์      จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

            8. นางสาวรัตติกาล  บุญแก้วเสือ          เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

                         1. นางสายสมร  เพชรรมย์                นักวิชาการเงินและบัญชี

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

                         1. นายเฉลิมศักดิ์  ผาสุก            ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

                

พนักงานจ้างทั่วไป

                         1. นายเกรียงศักดิ์  ธนาวุฒิ               คนงานทั่วไป

                         2. นางสาวลัดดาวรรณ  ทองกระจ่าง    คนงานทั่วไป