องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
กองคลัง


นางมณีรัตน์ อินทนู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางทิพย์วรรณ บรรจงช่วย นางเสาวนีย์ ธรรมสุวรรณ นางจาฤดี ด้วงยาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นางจิราภรณ์  กุญชรินทร์ นางพัชรินทร์  รักกิจ นางสาววิไลวรรณ  ปราบไกรสีห์ นางสาวรัตติกาล  บุญแก้วเสือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
- นางสาวลัดดาวรรณ  ทองกระจ่าง
คนงาน
คนงาน