องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
กองคลัง


นางมณีรัตน์ อินหนู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเสาวนีย์ ธรรมสุวรรณ นางเสาวนีย์ ธรรมสุวรรณ นางจาฤดี ด้วงยาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นางจิราภรณ์  กุญชรินทร์ นางพัชรินทร์  รักกิจ นางสาววิไลวรรณ  ปราบไกรสีห์ นางสาวรัตติกาล  บุญแก้วเสือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวรัตกาล  บุญแก้วเสือ
นายเฉลิมศักดิ์  ผาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
 
นายเกรียงศักดิ์  ธณาวุฒิ นางสาวลัดดาวรรณ  ทองกระจ่าง
คนงาน
คนงาน