องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายุสทธิ  สุทธิพูน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภริตพร เกิดกลิ่นหอม นางภาพิมนต์ ไหมละเอียด
นางศิราณี แก้วประสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ ทรงทอง นายสมหวัง สุมงคล นางสาวปัญลิตา สุนทรโชติ
นักจัดการ
งานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนวรัตน์ พรหมศร นางสาวศิริประภา รัตนบุรี นางสาวสายชล แก้วเกื้อ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเยาวนาฏ วัฒนานุรักษ์ นางสุภาพ ถนอมชู -ว่าง-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาววรางคณา  แก้วจิตงาม นายอภิญญา  บุญทรง นางสาวนิตยา  โททอง
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางเพ็ญศรี จริตงาม นางสุธิดา จุลพรหม
นางสุรีรัตน์ ศิริกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอนงค์ คำเสน
นางเพ็ญศรี สามารถ นางชฎาภรณ์  รัตนบุรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอาภรณ์ รัตนบุรี นางแก่นใจ เทพชุม นางสาวนารีรัตน์  พรหมศร นางปิรย์นุช  แก้วคุ้มภัย
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง- นายบุญเกิด  ทรัพย์เจริญ
นายสาทิพย์ รัตนคช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์

นายนันทพจน์  หนูขาว
นายสมศักดิ์  กลิ่นดี
นายมานะ กิ่งนอก
คนงาน
คนงาน
คนงาน

นางสิริทิพย์ นวลขาว
นายพรชัย  ธนาวุฒิ
นายธนู โหราโชติ
คนงาน
คนงาน
คนงาน

นายธีรพล  โรจน์ณรงค์ นายนพดล ทองสร้อย นายทวีศักดิ์  ศรีสุขแก้ว
คนงาน คนงาน
คนงาน