องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นายุสทธิ  สุทธิพูน
หัวหน้าสำนักปลัด

 
นางสาวภริตพร เกิดกลิ่นหอม นางภาพิมนต์; ไหมละเอียด นางศิราณี แก้วประสม นางสาวพรทิพย์ ทรงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นักจัดการ
งานทั่วไปชำนาญการ
นายสมหวัง สุมงคล
นางสาวปํญลิตา สุนทรโชติ
นางสาวนวรัตน์ พรหมศร
นางสาวศิริประภา  รัตนบุรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสายชล แก้วเกื้อ นางเยาวนาฏ วัฒนานุรักษ์ นางสุภาพ ถนอมชู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววรางคณา  แก้วจิตงาม
นายอภิญญา  บุญทรง นางสาวนิตยา  โททอง
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางเพ็ญศรี จริตงาม นางสุธิดา จุลพรหม
นางสุรีรัตน์ ศิริกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอนงค์ คำเสน
นางเพ็ญศรี สามารถ นางอาภรณ์ รัตนบุรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก
นางแก่นใจ เทพชุม นางปิรย์นุช  แก้วคุ้มภัย นางสาวนารีรัตน์  พรหมศร
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
นายบัญชา  บุญมาเกิด นายบุญเกิด  ทรัพย์เจริญ
นายสาทิพย์ รัตนคช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์


นายนันทพจน์  หนูขาว
นายสมศักดิ์  กลิ่นดี
นายมานะ กิ่งนอก
คนงาน
คนงาน
คนงาน

นางสิริทิพย์ นวลขาว
นายพรชัย  ธนาวุฒิ
นายธนู โหราโชติ
คนงาน
คนงาน
คนงาน

นายธีรพล  โรจน์ณรงค์ นายนพดล ทองสร้อย นายทวีศักดิ์  ศรีสุขแก้ว
คนงาน คนงาน
คนงาน