องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลหนองหงส์และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมออกกำลังกาย เล่นกีฬา และทำกิจกรรมนันทนาการ ณ สนามกีฬาใกล้บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลหนองหงส์และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมออกกำลังกาย เล่นกีฬา และทำกิจกรรมนันทนาการ ณ สนามกีฬาหรือสนามกีฬาใกล้บ้าน ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษ๓าคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอทุ่งสง แจ้งดำเนินการ