องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา ประจำปี 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดโครงการฝึกอบรมกรีดยาง ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พค. - 5 มิ.ย. 2555 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมุ่งให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสวนยาง และฝึกปฏิบัติกรีดยางพาราเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีในการบำรุงรักษาสวนยางให้เจริญเติบโตได้มาตรฐาน และช่วยส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น