องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/ผู้นำเกษตรกร


มื่อวันที่ ๔ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/ผู้นำเกษตรกร จำนวน ๔๕ คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์เรียนรู้ชุมชนอยู่ดีด้วยวิถีเกษตรเมือง ณ ชุมชนโนนอุทุมพร จ.อุดรธานี และศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. สกลนคร