องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล ลู้กจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.หนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2561


เมื่อวันที่  19 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล ลู้กจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.หนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2561  ระหว่างวันที่  19 -21 กันยายน 2561 ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 63 คน