องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่งานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่งานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ณ  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 คน