องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ การตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบ ITAS

    รายละเอียดข่าว

                                      ประกาศ การตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบ ITAS

             ตามที่สำนักงาน ปปช.ได้กำหนดแนวทาง การประเมินและเครื่องมือการประเมินแล้วเสร็จพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

                      เพื่อให้การประเมินเป็นไปตาม มติครม.และแนวทางการประเมินเครื่องมือ และกรอบระยะเวลาในการประเมินที่สำนักงาน ปปช.กำหนด จึงขอความร่วมมือมายังบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้แก่                                                                                                             1.ผู้บริหาร ประกอบด้วย นายก/รองนายก/เลขานุการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                     2.สภาท้องถิ่น ประกอบด้วย ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                                                                                                         3.ปลัด/รองปลัด/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าสำนักปลัด/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป/ลูกจ้างประจำ ทุกท่าน

                     เข้าทำการตอบแบบประเมินวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) ผ่านระบบ ITAS https://itas.nacc.go.th/go/iit/jh7c57  ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2561 

                      กรณีผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่      1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ประกอบด้วย                                                                                                                        - ผู้เสียภาษี                                                                                                                                                              - ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ                                                          - บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด                                                                          - ผู้มารับบริการหรือติดต่อในเรื่องอื่นๆ 

                        เข้าทำการตอบแบบประเมินวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ผ่านระบบ ITAS https://itas.nacc.go.th/go/eit/jh7c57 ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2561                                                     

 

                                                                             ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้     เอกสารประกอบ ประกาศ การตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบ ITAS
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2561