องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

โครงสร้างองค์กรของสำนักปลัด

รับผิดชอบงานด้าน

                        - งานบริหารงานทั่วไป

                        - งานนโยบายและแผน

                        - งานกฎหมายและคดี

                        - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

                        - งานการเจ้าหน้าที่

                        - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                        - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                        - งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

                        - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

                        - งานส่งเสริม และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

                        - งานส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

                        - งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

                        - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

                        - งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม

                        - งานให้บริการสาธารณสุข

                        - งานส่งเสริมสุขภาพ

                        - งานควบคุมและเฝ้าระวังโรค

                        - งานรักษาความสะอาด

                        - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัด มีบุคลากรทั้งสิ้น ประกอบด้วย

                         1. นายสุทธิ  สุทธิพูน                       หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

                         2. นางสาวภริตพร  เกิดกลิ่นหอม        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                         3. นางภาพิมนต์  ไหมละเอียด           นิติกรชำนาญการ

                         4. นางสาวนวรัตน์  พรหมศร             นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

                         5. นางศิราณี  แก้วประสม                นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

                         6. นางสาวปัญลิตา  สุนทรโชติ           นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

                         7. นางสุพาพร  ถนอมชู                        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                         8. นางสาวพรทิพย์  ทรงทอง             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                         9. นายสมหวัง  สุมงคล                    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

                         10. นายนริศ  สุทธิแป้น                   จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

                         11. นางสาวสายชล  แก้วเกื้อ             เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                         12. นางวิไล  สามกลืน                     ครู คศ1

                         13. นางสาวสุรีรัตน์  ศิริกุล                ครู คศ1

                         14. นางอนงค์  แก่นใจ                    ครู คศ1

                         15. นางสุธิดา  จุลพรหม                  ครู คศ1

                         16. นางสาวปัทมาภรณ์  สุชาติพงศ์     ครูผู้ช่วย

 

ลูกจ้างประจำ

                         1. นายสุกิต  อาจไพรินทร์                 นักการ

                         2. นางเยาวนาฎ  วัฒนานุรักษ์            นักจัดการงานทั่วไป

           

พนักงานจ้างตามภารกิจ

                         1. นางแก่นใจ  เทพชุม                    ผู้ดูแลเด็ก

                         2. นางอาภรณ์  รัตนบุรี                   ผู้ดูแลเด็ก

                         3. นางเพ็ญศรี  สามารถ                  ผู้ดูแลเด็ก

                         4. นายสาทิพย์  รัตนคช                  พนักงานขับรถยนต์

                         5. นายบุญเกิด  ทรัพย์เจริญ                  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

                         6. นางเพ็ญศิริ  จริตงาม                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                         7. นางจิรัชชา  สุชาติพงศ์                 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

                         8. นางสาวนิตยา  โททอง                 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

                         9. นายอภิญญา  บุญทรง                   ผู้ช่วยบุคลากร

                         10. นางสาววรางคณา  แก้วจิตงาม            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

                         11. นายบัญชา  บุญมาเกิด               พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

                         12. นายสาธิต  ไทยเอื้อ                   พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

                         1.นางสิริทิพย์  นวลขาว                   คนงานทั่วไป

                         2. นายสมหมาย  ชัยรัตน์                 คนงานประจำรถขยะ

                         3. นายมานะ  กิ่งนอก                     คนงานทั่วไป

                         4. นายเอกชัย  คำแหง                    คนงานประจำรถขยะ

                         5. นายอนิรุตต์  ชารัตน์                   คนงานทั่วไป

                         6. นายบรรดาศักดิ์  ศรีเพ็ง               คนงานทั่วไป

                         7. นายพรศักดิ์  ขวัญกลับ                คนงานทั่วไป

                         8. นายนพดล  ทองสร้อย                 คนงานทั่วไป