องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา       1. พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

                                                2.    ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการออม

                                                3.    ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่  2                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนา             1.    ส่งเสริมจัดสวัสดิการและนันทนาการ

                                                2.    ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

                                                3.    รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่  3                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา             1.    ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน

                                                2.    เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

                                                3.    ส่งเสริมและสนับสนุน  กิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม

                                                4.    ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  4                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา             1.    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

                                                2.    พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

                                                3.    พัฒนา จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่  5                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา             1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

                                                        สิ่งแวดล้อม

                                                2.  บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  6           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา         1.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                                                2.    ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                3.    พัฒนาระบบการบริหารจัดการ อบต.

                                                4.    พัฒนาปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี

                                    5.    จัดหาที่ดินก่อสร้างสำนักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน

                                                       ให้เพียงพอ