องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

กองคลัง


นางมณีรัตน์ อินหนู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางทิพย์วรรณ บรรจงช่วย
นางสายสมร เพชรรมย์
นางเสาวนีย์ ธรรมสุวรรณ นางจาฤดี ศรีปานรอด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการนางจิราภรณ์  กุญชรินทร์ นางพัชรินทร์  รักกิจ นางสาวยุพินธ์ จริตงาม
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวเจริญตา  สุขอนันต์ นางเสาวลักษณ์  เกื้อนุ้ย
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

 นาย เกรียงศักดิ์  ธณาวุฒิ
นางสาวลัดดาวรรณ  ทองกระจ่าง
 คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป