องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

กองคลัง


นางมณีรัตน์ อินหนู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางทิพย์วรรณ บรรจงช่วย
นางสายสมร เพชรรมย์
นางเสาวนีย์ ธรรมสุวรรณ นางจาฤดี ศรีปานรอด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
นางจิราภรณ์  กุญชรินทร์ นางพัชรินทร์  รักกิจ นางสาววิไลวรรณ  ปราบไกรสีห์ นางสาวรัตติกาล  บุญแก้วเสือ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางเสาวลักษณ์  เกื้อนุ้ย
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวลัดดาวรรณ  ทองกระจ่าง
นายเฉลิมศักดิ์  ผาสุข
คนงานทั่วไป
  คนงานทั่วไป
 
นายเกรียงศักดิ์  ธณาวุฒิ
คนงานทั่วไป