องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

กองคลัง


นางมณีรัตน์ อินหนู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางทิพย์วรรณ บรรจงช่วย
นางสายสมร เพชรรมย์
นางเสาวนีย์ ธรรมสุวรรณ นางจาฤดี ศรีปานรอด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางจิราภรณ์  กุญชรินทร์ นางพัชรินทร์  รักกิจ นางสาวยุพินธ์ จริตงาม นางสาวรัตติกาล  บุญแก้วเสือ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางเสาวลักษณ์  เกื้อนุ้ย
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

 นาย เกรียงศักดิ์  ธณาวุฒิ
นางสาวลัดดาวรรณ  ทองกระจ่าง
 คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป