องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

สำนักงานปลัด


นายุสทธิ  สุทธิพูน
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
นางสาวภริตพร  เกิดกลิ่นหอม นางภาพิมนต์  ไหมละเอียด นางศิราณี แก้วประสม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวพรทิพย์ ทรงทอง
นางสาวปํญลิตา สุนทรโชติ
นางสาวนวรัตน์ พรหมศร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสมหวัง สุมงคล
นายนริศ สุทธิแป้น
นางเยาวนาฏ  วัฒนานุรักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
 
นางสาวสายชล แก้วเกื้อ
นางสุภาพร  ถนอมชู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสาววรางคณา  แก้วจิตงาม
นายอภิญญา  บุญทรง นางสาวนิตยา  โททอง
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนางเพ็ญศรี จริตงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางวิไล สามกลืน
นางสุมลฑา กุญชรินทร์
นางสุรีรัตน์ ศิริกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็กนางอนงค์ คำเสน
นางสาวปัทมาภรณ์ สุชาติพงศ์
นางเพ็ญศรี สามารถ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางอาภรณ์ ชอบผล
นางแก่นใจ เทพชุม
นางสาวปัทมาภรณ์ สุชาติพงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

 
นางสุรีย์พร  แก้วคุ้มภัย นางสาวนารีรัตน์  พรหมศร
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
นายบัญชา  บุญมาเกิด นายบุญเกิด  ทรัพย์เจริญ นายสาธิต  ไทยเอื้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสาทิพย์ รัตนคช
นายบรรดาศักดิ์   ศรีเพ็ง
นายมานะ กิ่งนอก
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

นายนันทพจน์  หนูขาว

นายสมญา คงมีศรี
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป
นายธนู โหราโชต
นางสิริทิพย์ นวลขาว
นายนพดล ทองสร้อย
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป