องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

สำนักงานปลัด


นายุสทธิ  สุทธิพูน
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวภริตพร เกิดกลิ่นหอม
นางภาพิมนต์ ไหมละเอียด
นางอุบล ทองใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 นางศิราณี แก้วประสม
นางสาวปํญลิตา สุนทรโชติ
นางสาวนวรัตน์ พรหมศร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายสมหวัง สุมงคล
นายนริศ สุทธิแป้น
นางสาวพรทิพย์ ทรงทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางเยาวนาฏ  วัฒนานุรักษ์
 
นายสุกิต อาจไพรินทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นักการ


นางสาวนิตยา  โททอง
นางจิรัชชา สุชาติพงษ์
นางเพ็ญศรี จริตงาม
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางวิไล สามกลืน
นางสุมลฑา กุญชรินทร์
นางสุรีรัตน์ ศิริกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็กนางอนงค์ คำเสน
นางสาวปัทมาภรณ์ สุชาติพงศ์
นางเพ็ญศรี สามารถ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางอาภรณ์ ชอบผล
นางแก่นใจ เทพชุม
นางสาวปัทมาภรณ์ สุชาติพงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
นายบัญชา  บุญมาเกิด
นายนรากรณ์  นงค์นวล 
นายสาทิพย์ รัตนคช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์นายบรรดาศักดิ์  ศรีเพ็ง
นายมานะ กิ่งนอก
นายเอกชัย  คำแหง
  คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไปนายสมหมาย  ชัยรัตน์
นายสมญา คงมีศรี
นางสิริทิพย์ นวลขาว
  คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไปนายธนู โหราโชต
นายนพดล ทองสร้อย
นายพรศักดิ์ ขวัญกลับ
  คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป