องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

สมาชิกสภา อบต.


นายสุเทพ แก้วจิตงาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายประยงค์  รัตนกระจ่าง
นายเชี่ยว  คำแหง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 นายพินิจ  มัคสิงห์
นายเดชา  สุวรรณน้อย
นายศุภโชค  รัตนพันธ์
นายศรีศักดิ์  หนูขาว
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายเจษฎา  ณ สุวรรณ
นายปราโมทย์ สิทธิศักดิ์
นายสุชาติ  พริกเล็ก
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายสมชาย นาคสีทอง
นายสมหมาย  ปานอ่อน
นายสุเทพ  หนูขาว
นายระพีพจน์  นงค์นวล
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6นายวนรักษ์  รัตนพันธุ์
นายสุรินทร์  สวัสดี
นายกมล  สุขอนันต์
นายสุเทพ  แก้วจิตงาม
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายเสรี  ทองสีนุช
นายประสิทธิ์  ศรีเทพ
นายวิชัย  รัตนคช
นายอำนวย  ดอกไม้หอม
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายชัยวัฒน์  ชัยคชบาล
นายประยงค์  รัตนกระจ่าง
นายประทีป  ศรีศักดา
นายสมศักดิ์  พุ่มทอง
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว
นายปรีชา  ศรีนวล
นายสาธิต  สิทธิดำรงค์
นายสำราญ  ซื่อตรง
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14