องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอยประจำปี ๒๕๕๘


เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอยประจำปี ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนบ้านคลอดขุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โรงเรียนบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล เพื่อสร้างจิตสำนึกของนักเรียนในการทิ้งขยะมูลฝอย และเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของโรงเรียนและชุมชน เป็นต้น