องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


เวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ


เมื่อวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับอำเภอทุ่งสงได้จัดโครงการเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 3 พื้นที่  ได้แก่ ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2557 ณ สถานีกาชาดสิรินธร  วันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง และวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ณ ศาลาเติมสุข ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟัง แสดงความคิดเห็น กันอย่างพร้อมเพรียง