องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้


เมื่อวันที่  9-13 มิถุนายน 2557  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้  ประจำปี 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้และนอกระบบตามอัธยาศัย วัดคงคาเจริญ  ซึ่งมีผู้เ้ข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 ท่าน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถนำประโยชน์ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมได้ และเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพในตำบลได้