องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การกรีดยางพารา 2557


  เมื่อวันที่ 17 -25 เมษายน 2557  กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อำเภอทุ่งสง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการกรีดยางพารา เพื่อฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกรีดยางพาราอย่างถูกต้อง พร้อมฝึกปฏิบัติจริง  ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน