องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


รู้ รัก สามัคคี เทิดไท้เหนือเกล้าชาวนครศรีธรรมราช


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบหนองหงส์และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบามราชินีนาถ ไว้ในมุมต่างๆ ของทุกบ้านอย่างสมพระเกียรติ ตามแผนการดำเนินงานเฉพาะที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ชื่อ "รู้ รัก สามัคคี เทิดไท้เหนือเกล้าชาวนครศรีธรรมราช" ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในแผนงานส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์เป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่