องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖  โดยมีการพิจารณาร่างแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และร่างแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๗ -๒๕๕๙)