องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการประกวดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการประกวดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง  ณ วัดคงคาเจริญ เพื่อ อบรม ชี้แจง การดำเนินการตามโครงการประกวดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง  และเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ผู้เข้าร่วมโครงการได้ไปศึกษาดูงาน ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เพื่อศึกษา การเพาะเห็ด การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น