องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการเราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช


เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการเราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช   ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหงส์ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงดิน อนุรักษ์ผิวดินให้สมบูรณ์  เพื่อเป็นการน้อมนำปรัชญาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประธยชน์ในชีวิตประจำวัน