องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมระดับตำบล


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา