องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมคลองวังหีบ หมู่ที่ ๒


เมื่อวันที่   28 พฤษภาคม  2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมคลองวังหีบ หมู่ที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกผังให้เยาวชนมีกระบวนการคิดเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเยาวชนมีความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น