องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สถานีกาชาดสิรินธร ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2558 องค์์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สถานีกาชาดสิรินธร ประจำปี 2558 ซึ่งศึกษาดูงานและฟังการบรรยายที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลรัษฎา กิจกรรมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ และการฝึกทำผ้าบาติก ณ ร้านชัยบาติก ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี