วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง