วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง