วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนรอบสนามฟุตบอลโรงเรียนนาป่า หมู่ที่ 4 บ้านนาป่า ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองนูดจดเขตตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหม้าย - นบเพิง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศณีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงประชุม ม.9 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวรรณา รัตนกระจ่าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำแผนที่แม่บทและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง