วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายหน้าโรงเรียนบ้านนาเกิดผล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายห้องแถวนางเอมอร หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายหลังพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อสายยางใส ขนาด ๔ หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายทุ่งขึงหนัง หมู่ที่ 13 บ้านหนองนูด ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายควนธง หมู่ที่ 4 บ้านนาป่า ตำบลหนองหงสื อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง