วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-06 สายข้างศูนย์พลังงาน - นาเกิดผล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปา (ถังกรองทราย) หมู่ที่ 1-14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา และแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดเก็บเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ และเก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายยางหุน-สวนยาง พท.สมพร สุขอนันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลแผนผังแสดงแนวท่อประปาส่วนภูมิภาค พื้นที่บ้านแสว หุ้มโครงเคร่าไม้ ติดตั้งลงเสาพร้อมค้ำยัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง